تضاد

The Contrast

کرمان ، محل سکونتم

Kerman, My Home Location

جاده ی جوپار به سمت خانه ام

Joupar Road to My Home

خانه ی مامک

Mamak Home

آن که می داند

Who knows

قلعه ای در دل شهر

A Castle in the middle of The City

یک مهمان

A Guest

از پنجره

Through the Window

راه پیمایی

Walking

فرمایش

An Instruction

اشتیاق

Enthusiasm

بهر لیلی ببار

Rain for Leili

در جستجوی نور

Seeking The Light

در جستجوی نور

Seeking The Light

در جستجوی نور

Seeking The Light

در جستجوی نور

Seeking The Light