سفر

A Journey

درختی در شهر

A Tree in the city

مطالعه ای بر درخت

A study on a tree

ورای آسمان

Beyond the Sky

به سمت شمال

To the North

شهرآرا ، ديروز

Shahr Araa , Yesterday

راه پیمایی

Walking

شهرآرا ، امروز

Shahr Araa , Today

تلاشی ِ يک پرنده

Blazing of A Bird

آسمان شهر

The City Sky