English

عکــــــــــــاســـــی

تصویر برداری و فشرده نگاری
انطباق لایه های مکانی - زمانی

دوربین تصویر برداری ، همواره برای کاربرانش ابزاری جهت ثبت تصویریِ وقایع و پدیده ها ، بوده و هست . به موازات این بهره وری ، هنرمندان ابعاد دیگری را در این حوزه وارد کرده اند تا بتوانند پیام های درونی خود را به نمایش بگذارند .

سیر در لایه های مختلف زمان و انطباق مفهمومی آن ها با یکدیگر ، از طریق تصویر ، شیوه ای دیگر است که هنرمند ، خود ، در این مسیر ، به کشف حقیقتی دست می یابد و به کمک ابزارهای ثبت ، ویرایش و ساخت تصویر ، آن را برای مشاهده گران ، آشکار می کند .

مجموعه ای از این روش کار با تصویر در اختیار است که تنها برای معرفی ، به گزینه هایی اشاره می شود .