English

به آن که وارد این خانه شده است

برای خودم و تو، غوطه وری در شفافیتی را آرزو می کنم ،
که بی انتها باشد .

برای خودم و تو، حضوری را طلب می کنم که باعث ارتقائمان باشد؛
یک گام یا گامهایی پی در پی .

برای خودم و تو، نوری را جستجو می کنم
که در پرتو اش ،
هر آن چه در عمیق ترین لایه های وجودمان مخفی است ،
به جهت باروری ، آشکار گردد .

برای خودم و تو، توانی را خواهانم که در
پیمودن مسیری که نه چندان هموار است ، استوارمان گرداند .

برای خودم و تو، شوقی را فرا می خوانم ، که حرکت را موجب است .

برای خودم و تو، الیافی از جنس عشق را دیده ام که همچنان ،
در حال تنیدن است .

و

برای خودم و تو، فضایی را تجسم می کنم که حاصل همپوشانی مان را ،
با دیگران سهیم است .